Tue, 11 Dec 2018 Quên mật khẩu?
 
 
 
 
Thông tin về Amway
Amway Việt Nam
Chương trình vì cộng đồng
Digital Hotspot
Số tài khoản của Amway
Tự công bố sản phẩm
Pháp luật về bán hàng đa cấp
Danh sách chức danh cán bộ, công chức
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
Quy trình dành cho Nhà Phân Phối
Quy trình đặt hàng, thanh toán và giao nhận hàng
Quy trình hỗ trợ giao hàng
Chính sách và Quy trình Đổi, Mua Lại Hàng Hóa
Phương thức vận chuyển
Các chương trình khuyến mại
Địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp
Thông tin trả thưởng Nhà Phân Phối trong năm tài chính liền trước
Danh sách xử lý vi phạm chấm dứt HĐ và thu hồi thẻ
Danh sách đào tạo viên
Danh sách Thẻ thành viên chấm dứt hiệu lực
Thông tin chung
Chính sách và quy trình bảo hành
Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của Amway
 
 

Danh sách xử lý vi phạm chấm dứt HĐ và thu hồi thẻ

DANH SÁCH XỬ LÝ VI PHẠM, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ THU HỒI HIỆU LỰC THẺ THÀNH VIÊN NHÀ PHÂN PHỐI
Cập nhật từ 1/1/2018 đến 31/10/2018

 

STT Tên Nhà phân phối Mã số Nhà phân phối Hành vi vi phạm Hình thức xử lý
 Ngày hiệu lực
1 TRAN THANH THUY LINH 3431569 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 10/1/2018
2 LE VAN PHUONG 3760793 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 10/1/2018
3 CAO NGOC TUYEN 3451391 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 10/1/2018
4 LE BA QUOC THI 3759122 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 9/1/2018
5 TRINH TRUNG CUONG & DOAN THI THANH 2010179 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/03/2018
6 NGUYEN THI HUYEN & NGUYEN VAN SAP 2996147 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
7 VU THANH THUY VAN 3229360 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 17/01/2018
8 DONG VAN PHUONG 3247759 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
9 DUONG THI VIET YEN 3255168 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 18/07/2018
10 LE THI HUONG  3258466 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/4/2018
11 PHAM NGOC KIEU DUNG 3282750 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 15/05/2018 
12 DUONG THI LE XUAN 3303242 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 15/05/2018 
13 HA THI MY 3350127 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 12/7/2018
14 HA THI THU 3350129 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
15 HA NGOC MAI HUONG 3350130 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
16 NGUYEN THI NGOC CANH & NGO VIET HUNG 3369307 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 21/09/2018
17 LUU TIEN PHONG   3409228 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 5/9/2018
18 NGUYEN TAN TAI  3451561 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 13/04/2018
19 TRINH THI THUY 3456493 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/4/2018
20 NGHIEM ANH PHUONG 3563906 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 5/9/2018
21 TRAN THI MINH TAM 3566463 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
22 HOANG ANH TUAN 3570992 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
23 NGUYEN THI THANH BINH 3571329 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
24 PHAM THI PHAN EM 3573720 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 18/07/2018
25 TRAN MINH HAI & TWN 3573721 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 18/07/2018
26 TRAN THI MAI ANH 3577090 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
27 VO THI NHUNG 3597384 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/4/2018
28 NGUYEN THANH NHAN 3612020 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt  5/09/2018  
29 NGUYEN THE VINH 3619460 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt  5/09/2018  
30 TRAN THI LICH 3621172 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
31 KHOAN THI THIEN AN 3624713 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018 
32 NGUYEN VAN CONG 3626642 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018 
33 VO BE ANH 3626643 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
34 NGUYEN THI DA CHAU 3626644 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
35 TRUONG THI TUYET NHUNG 3626648 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
36 LE VAN TUNG 3626661 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
37 NGUYEN VAN TEO 3626662 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
38 NGUYEN THI KIEU LOAN 3626665 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
39 TRUONG QUOC VINH 3626753 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
40 BUI CONG LONG 3627426 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/4/2018
41 NGUYEN THI THANH THUY 3657170 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
42 DO THI HIEN 3657431 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
43 TONG THI HAO 3658388 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 15/5/2018
44 TRAN QUANG TAN 3661194 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
45 NGUYEN THI THU HOAI 3661200 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
46 THACH THI VA RY 3661283 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
47 LE CONG DUY 3662387 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
48 DUONG HONG LINH 3662394 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
49 TRAN BAO KHOA 3662428 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
50 LE THUY TUONG 3663021 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
51 VO THI KIM THOA 3664676 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
52 TRAN PHAT DAT 3664678 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
53 LE VAN NAM 3665365 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
54 NGUYEN THI KIM DUNG 3665615 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
55 NGUYEN HUY TU 3665616 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
56 NGUYEN THUY NGA 3666084 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
57 TRAN THI MAI ANH 3666086 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
58 VU THI HOAI 3668516 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 5/9/2018
59 TA TAI LAN 3676784 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 5/9/2018
60 NGUYEN THI MEN 3686123 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
61 TRINH NAM PHUONG 3686368 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018
62 TRAN THI PHUONG DUNG 3689033 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
63 NGUYEN HUU NGHIEP 3690222 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
64 NGUYEN TUAN LINH 3690469 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
65 MAI THI THANH VAN 3691231 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
66 PHAM TAN LAM 3691577 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
67 NGUYEN KHAC TINH 3691880 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
68 NGUYEN CONG BANG 3698960 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 21/09/2018
69 DO THANH THAO 3698983 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
70 NGUYEN NGOC THUY 3698986 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
71 HOANG THI THU NGUYET 3701603 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
72 NGUYEN THI NGOC QUYEN  3747255 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 16/07/2018 
73 NGUYEN THI A CHAU 3747536 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
74 NGUYEN THI MY HIEP 3747550 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt  19/04/2018 
75 NGUYEN THI THU HA 3747706 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
76 THAI HONG VUONG 3747708 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
77 PHAM THI BICH THUAN 3747715 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
78 PHAM VAN DOT 3747716 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
79 LE THI KIM PHUNG 3747727 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
80 DANG HAI DANG 3747728 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
81 CHAU SOC PHUON 3747740 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
82 VAN THANH NHA 3748020 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
83 VO NHAT SANG 3748143 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
84 DINH HOA THAO 3748149 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
85 BACH LAN CHI 3749378 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
86 LE MINH LUONG 3752271 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
87 HUYNH THI PHUONG 3754033 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
88 VO DANG KHOA 3755488 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 27/04/2018
89 NGUYEN HUYNH GIAO   3756989 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
90 PHAM THI THUY AN 3756990 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
91 DUONG THI BICH THUC 3757957 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
92 NGUYEN THI NU 3758019 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
93 NGUYEN THI THUY OANH 3758020 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
94 PHAN THANH NHAN 3758022 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
95 NGUYEN VAN KHON  3758306 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
96 TRAN THI THUY QUYNH 3758309 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
97 BUI KIM THUY 3758313 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
98 LAM THI HOA 3758414 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
99 TRAN NGOC PHA 3758415 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
100 HO THI UT 3758419 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
101 NGUYEN VAN TRUNG 3758495 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
102 NGUYEN HUNG CUONG  3758607 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
103 NGUYEN THI MONG 3758643 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
104 TRAN THI THANH HUYEN  3759114 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
105 TRAN THI CHI 3759668 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
106 DO THI THOM 3759675 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
107 VO THI THANH MAI 3759973 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 7/9/2018
108 NGUYEN VAN LOI 3760182 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/9/2018
109 QUACH THI TRAM ANH    3760200 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
110 PHO VAN KIEN 5033345 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
111 HOANG THI LAN 2119911 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 19/04/2018
112 PHAM HUU DANG 3664766 Bán phá giá sản phẩm Amway Chấm dứt 6/4/2018
113 TRUONG THI TUONG VY 2509412 Vi phạm qui tắc Không tham gia cạnh tranh Chấm dứt 6/2/2018
114 NGUYEN DUY TO & VU THI THU HANG 3041666 Vi phạm qui tắc Không tham gia cạnh tranh Chấm dứt 12/7/2018
115 CAO TIEN TUAN HUY 3748103 Vi phạm các qui định về trật tự tại cơ sở của Amway Chấm dứt 19/9/2018
116 PHAN THI HUYEN TRANG 3702701 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 28/08/2018
117 PHAM ANH TUAN & NGUYEN THI HANG 3706239 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 28/08/2018
118 NGUYEN THI PHUONG 3752290 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 28/08/2018
119 TRAN THI THU HUYEN 3707059 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 29/10/2018
120 NGUYEN THI KIEU THU 3706865 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 29/10/2018
121 NGUYEN NGOC LOAN 3748398 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 29/10/2018
122 HA VAN KIET 3709815 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 29/10/2018
123 VU THI MINH HUE 3479249 Quảng cáo và bán phá giá trên Shopee Chấm dứt 29/10/2018
 
Liên hệ  |   Thông tin cập nhật  |   Điều khoản sử dụng  |   Chính sách về quyền riêng tư  |   Video Clips  |   Sơ đồ trang  |   Amway Global
 
© Copyright 2009 Amway. All Rights Reserved.
 
Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ: Số 18 VSIP II-A, Đường số 30,Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số GCNĐKDN: 3600817381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/06/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 30/01/2018
Số GPBHĐC: 002/QLCT-GCN do Cục Quản Lý Cạnh Tranh cấp ngày 17/10/2014, sửa đổi lần thứ 12 ngày 09/4/2018
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 số: VN18/00193 do SGS cấp ngày 24/7/2018
Loại hình kinh doanh: Bán hàng đa cấp
Điện thoại : 1800 1700